Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 
A. DEFINITIES
Autostoeltje; Kinderstoeltje voor in de auto
Consument; Natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Leasecontract; Het schriftelijke of elektronische stuk waarin de partijen van de leaseovereenkomst zijn aangeduid
en waarin alle belangrijke punten van de leaseovereenkomst zijn weergegeven (zie artikel 1).
Leaseovereenkomst; Een overeenkomst van operationele lease met betrekking tot een kinderstoeltje.
Leasemaatschappij; De (rechts-)persoon die met u een overeenkomst van operationele lease sluit,
zal sluiten of heeft gesloten.
Leaseperiode; De periode waarin u op grond van de leaseovereenkomst het recht op gebruik
van het stoeltje heeft.
Operationele lease; De leasevorm waarin de eigendom van het autostoeltje bij de leasemaatschappij blijft en u voor een
bepaalde periode van ten minste twaalf maanden het gebruiksrecht van het autostoeltje krijgt.
Termijnbedrag; Het maandelijks te betalen bedrag. De leasemaatschappij noemt dit ook wel leasetermijn,
leasetarief, maandtermijn e.d.
U De natuurlijke persoon die met de leasemaatschappij een overeenkomst van operationele lease sluit,
zal sluiten of heeft gesloten.
Autostoeltje; De geleaste of het te leasen Autostoeltje.
B. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van operationele lease van Autostoeltjes,
gesloten tussen een consument en een leasemaatschappij.
De leasemaatschappij verklaart op het moment van afsluiten van de overeenkomst de meest recente versie van deze voorwaarden
van toepassing.
C. HET AANBOD/DE OFFERTE
De leasemaatschappij brengt de offerte schriftelijk of elektronisch uit. De offerte bevat een dagtekening en vermeldt op welke
datum het aanbod vervalt.
De offerte bevat de belangrijkste elementen van de leaseovereenkomst. Deze worden op voldoende duidelijke wijze omschreven
zodat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken.
Alle documenten waaruit de leaseovereenkomst bestaat (zie artikel 1), worden bij het aanbod gevoegd.
D. DE DOCUMENTEN VAN DE LEASEOVEREENKOMST EN HUN ONDERLINGE RANGORDE
1. In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb?
De rechten en plichten van de leaseovereenkomst zijn te vinden in de volgende documenten:
In het leasecontract. Dat is het door u te ondertekenen contract waarop uw gegevens en die van de leasemaatschappij
zijn ingevuld en waarop de belangrijkste onderdelen van de leaseovereenkomst zijn vastgelegd, zoals:
• het merk, het type en de uitvoering van het kinderstoeltje;
• de overeengekomen duur van de leaseperiode;
• de belangrijkste bedragen en tarieven, zoals:
het bij aanvang van de leaseovereenkomst geldende termijnbedrag;
indien van toepassing: het bedrag van de waarborgsom;
de bij aanvang van de leaseperiode geldende hoogte van de eigen bijdrage voor schade;
In de Aanvullende voorwaarden. Daarin is een aantal bepalingen uit deze Algemene voorwaarden nader uitgewerkt
en wordt een aantal onderwerpen geregeld die niet in deze Algemene voorwaarden staan.
In het Innameprotocol. Daarin staan bepalingen over de gang van zaken bij inlevering van het kinderstoeltje en over de
afhandeling van schade die bij inlevering aan het autostoeltje wordt geconstateerd.
Als die van toepassing zijn, wordt er in de Aanvullende voorwaarden naar verwezen.
De leasemaatschappij voegt alle documenten, waarin de voorwaarden van de leaseovereenkomst zijn vastgelegd, bij de offerte,
somt ze op in het leasecontract en stelt ze vóór het sluiten van de overeenkomst aan u ter beschikking.
De bepalingen in het leasecontract, de Aanvullende voorwaarden, het innameprotocol en de eventuele nadere voorwaarden
mogen niet in uw nadeel afwijken van deze Algemene voorwaarden. Als dat toch gebeurt, gaan deze Algemene voorwaarden
voor.
E. REGISTRATIE VAN DE OVEREENKOMST EN BETALINGSACHTERSTANDEN
2. Worden de leaseovereenkomst en eventuele betalingsachterstanden geregistreerd bij het BKR?
Ja, de leasemaatschappij meldt de leaseovereenkomst, de daarbij behorende financiële verplichting en eventuele
betalingsachterstanden bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (‘het BKR’) te Tiel.
De hoogte van de te registreren financiële verplichting hangt af van de voorschriften van het BKR en kan lager (maar niet hoger)
zijn dan het werkelijke bedrag van uw financiële verplichting.
De leasemaatschappij is verplicht elke betalingsachterstand van langer dan een in het BKR-reglement bepaalde duur te melden
bij BKR. Dit kan gevolgen hebben voor eventuele financieringaanvragen. Voor het reglement: zie www.bkr.nl. De code van de
leaseovereenkomst is OA.
BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen en beperken van
krediet- en betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokken
consumenten, alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties.
Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstelling door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten
instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm.
Het BKR stelt uw gegevens (in feitelijke en statistisch bewerkte vorm) ter beschikking aan de aangesloten instellingen.
U kunt op www.bkr.nl nagaan hoe u uw gegevens kunt opvragen en wat u kunt doen als u het niet eens bent met de
geregistreerde gegevens.
F. DE DUUR VAN DE LEASEOVEREENKOMST EN INGANG VAN DE LEASEPERIODE
3. Vanaf wanneer is de leaseovereenkomst van kracht?
De leaseovereenkomst gaat in op het moment dat de leasemaatschappij het door u ondertekende leasecontract heeft ontvangen.
Betreft het een contract dat op elektronische wijze wordt verzonden (gescand, e-mail, webformulier en dergelijke) dan wordt
onder ‘ondertekend’ verstaan de voor die vorm vereiste accordering.
4. Heb ik na het sluiten van de leaseovereenkomst bedenktijd?
Ja. Binnen 14 dagen nadat de leasemaatschappij het door u ondertekende leasecontract heeft ontvangen, kunt u de overeenkomst
zonder kosten ontbinden. Dit kunt u doen door het herroepingsformulier - dat u van uw leasemaatschappij ontving bij het aangaan
van de leaseovereenkomst - in te vullen en binnen de termijn van 14 dagen aan de leasemaatschappij te verzenden. In plaats van het
herroepingsformulier kunt u ook een andere verklaring gebruiken, waarin u duidelijk vermeldt dat u de leaseovereenkomst ontbindt.
U kunt het kinderstoeltje pas ophalen/in ontvangst nemen zodra de bedenktijd is verstreken. Is het kinderstoeltje al beschikbaar, en wilt u er direct over beschikken
dan kunt u afstand doen van uw bedenktijd. Dit doet u door het leasecontract in aanwezigheid van een medewerker van de
leasemaatschappij in het bedrijfspand van de leasemaatschappij te ondertekenen en daarbij schriftelijk kenbaar te maken dat u
direct over het kinderstoeltje wil beschikken.
5. Wanneer kan ik het kinderstoeltje ophalen/in ontvangst nemen?
U kunt het kinderdstoelje ophalen zodra de bedenktijd is verstreken, zonder dat u de leaseovereenkomst hebt ontbonden of als de
bedenktijd is vervallen doordat u het leasecontract hebt ondertekend op de manier zoals genoemd in artikel 4, tweede alinea, u
de waarborgsom hebt betaald en het kinderstoeltje klaarstaat om door u afgehaald te worden.
Als bij ondertekening van het leasecontract nog niet bekend is wanneer het kinderstoeltje afgehaald kan worden, ontvangt u een bericht
van de leasemaatschappij of van de leverancier van het kinderstoeltje zodra bekend is wanneer het kinderstoeltje afgehaald kan worden.
Als op het leasecontract een datum is vermeld waarop het kinderstoeltje uiterlijk afgehaald kan worden en het kinderstoeltje op die datum
niet beschikbaar is, dan kunt u de leasemaatschappij schriftelijk berichten dat u verlangt dat het kinderstoeltje binnen 14 dagen alsnog
door u afgehaald kan worden. Als de leasemaatschappij binnen die 14 dagen geen bericht stuurt dat het kinderstoeltje afgehaald kan
worden, kunt u schriftelijk berichten dat u de leaseovereenkomst ontbindt.
Als het kinderstoeltje op de dag waarop het volgens het leasecontract afgehaald kan worden, niet beschikbaar is, kunt u de
leasemaatschappij verzoeken om u (totdat het kinderstoeltje beschikbaar is) een vervangend kinderstoeltje ter beschikking te stellen. Dat
kinderstoeltje zal zoveel mogelijk van dezelfde klasse zijn als het geleaste kinderstoeltje. U dient daarvoor een vergoeding te betalen, die niet
hoger zal zijn dan het termijnbedrag genoemd in de leaseovereenkomst. De leasemaatschappij zal zich ervoor inspannen zoveel
mogelijk aan dat verzoek tegemoet te komen en kan nadere voorwaarden stellen.
6. Wanneer gaat de leaseperiode in?
De leaseperiode gaat in op de dag waarop u het kinderstoeltje afhaalt. Dit is anders als u het kinderstoeltje niet afhaalt binnen 5 dagen nadat
het volgens het bericht van de leasemaatschappij of van de leverancier afgehaald kon worden. In dat geval gaat de leaseperiode
in op de dag na die periode van 5 dagen.
7. Wanneer eindigt de leaseperiode?
De leaseperiode eindigt als de overeengekomen duur daarvan verstreken is of als de leaseovereenkomst eerder wordt ontbonden
of volgens deze Algemene voorwaarden wordt opgezegd.
G. Aflevering van het kinderstoeltje; Permanente vervanging in verbang met hoge reparatie of onderhoudskosten.
8. Waar kan ik het kinderstoeltje afhalen? Wat moet ik meenemen?
In de Aanvullende voorwaarden staat waar het kinderstoeltje kan worden afgehaald en wat u mee moet nemen.
9. Wordt er een ontvangstbevestiging opgesteld?
Bij afgifte van het kinderstoeltje aan u stelt de leasemaatschappij of de leverancier een ontvangstbevestiging op. Daarin staat vermeld of het kinderstoeltje schadevrij is en welke zaken er bij het kinderstoeltje worden afgegeven, zoals het instructieboekje. Die ontvangstbevestiging moet worden ondertekend door degene die het kinderstoeltje namens de leasemaatschappij afgeeft en door u.
10. Houd ik de gehele leaseperiode hetzelfde kinderstoeltje?
Ja, behalve als de kosten van reparatie en onderhoud door een technisch gebrek zoveel hoger zijn dan normaal dat het voor de
leasemaatschappij financieel onverantwoord is het kinderstoeltje nog langer in te zetten. Dan kan de leasemaatschappij het kinderstoeltje
vervangen door een kinderstoeltje dat ten minste van dezelfde klasse is. Het termijnbedrag en de duur van de leaseperiode blijven
dan gelijk.
11. Is het kinderstoeltje van mij als het contract is agelopen of van de leasemaatschappij?
Het kindestoeltje blijft van de leasemaatschappij, u krijgt wel de mogelijkheid om deze na het leasecontract over te kopen.
H. HET TERMIJNBEDRAG, WIJZIGING VAN HET TERMIJNBEDRAG, MEERKILOMETERS EN DE WAARBORGSOM
12. Welke kosten voor gebruik van het kinderstoeltje zijn bij het termijnbedrag inbegrepen?
Onder de voorwaarden en beperkingen van de leaseovereenkomst, neemt de leasemaatschappij onderstaande kosten voor
gebruik van het kinderstoeltje voor haar rekening:
-Aanshaf van het kinderstoeltje
-Kosten van reparatie en regulier onderhoud van het kinderstoeltje;
-Premie van een verzekering of de kosten van het treffen door de leasemaatschappij van een voorziening voor eventuele
schade aan het kinderstoeltje door aanrijding, diefstal en andere plotseling van buiten komende gebeurtenissen (cascoschade);
kosten van vervangend stoeltje in Nederland tijdens reparatie of onderhoud na 72 uur of na een kortere periode indien dat in
de Aanvullende voorwaarden bepaald is;
-Eventueel andere kosten, indien dat is bepaald in het leasecontract.
13. Welke kosten van gebruik van het kinderstoeltje zijn niet in het termijnbedrag inbegrepen?
Alle kosten die niet in de voorgaande opsomming zijn opgenomen. Zo komen bijvoorbeeld de kosten het schoonhouden van het kinderstoeltje.
14. Mag de leasemaatschappij het termijnbedrag na ondertekening van het leasecontract wijzigen?
De leasemaatschappij mag het termijnbedrag na de totstandkoming van de leaseovereenkomst alleen wijzigen in de volgende
gevallen:
Als na ondertekening van het leasecontract belastingen of heffingen in verband met het bezit of gebruik van het kinderstoeltje
gewijzigd worden. Bijvoorbeeld de btw.
Deze verhogingen van het termijnbedrag kunnen ook plaatsvinden binnen 3 maanden na ondertekening van het
leasecontract.
Als na ondertekening van het leasecontract nieuwe belastingen of heffingen in verband met het bezit of het gebruik
van het kinderstoeltje worden ingevoerd. Ook deze verhogingen kunnen plaatsvinden binnen 3 maanden na ondertekening van
het leasecontract.
Als tussen de ondertekening van het leasecontract en de aflevering van het kinderstoeltje de aanschafprijs van het kinderstoeltje
wordt verhoogd. Als het termijnbedrag op deze grond wordt verhoogd, dan kunt u de leaseovereenkomst zonder
verdere kosten schriftelijk ontbinden binnen 14 dagen nadat de leasemaatschappij u van die verhoging op de hoogte
heeft gesteld. Deze verhoging kan ook plaatsvinden binnen 3 maanden na ondertekening van het leasecontract.
16. Moet ik een waarborgsom betalen?
De leasemaatschappij kan betaling van een waarborgsom verplicht stellen. Dit vermeldt zij dan in het leasecontract, tezamen
met de hoogte van de waarborgsom. De waarborgsom is niet hoger dan 3 maal het termijnbedrag. U dient de waarborgsom
binnen 1 week na het verstrijken van de bedenktijd en vóór het afhalen van het kinderstoeltje te betalen. Doet u dat niet, dan kan de
leasemaatschappij de overeenkomst ontbinden.
De waarborgsom wordt binnen 65 dagen na het einde van de leaseovereenkomst aan u terugbetaald, op voorwaarde dat u dan
aan al uw verplichtingen tegenover de leasemaatschappij heeft voldaan. Als dat niet het geval is, kan de leasemaatschappij het
bedrag van de openstaande verplichtingen op de waarborgsom in mindering brengen.
U mag het termijnbedrag en andere door u te betalen bedragen niet verrekenen met de waarborgsom.
I. BETALING VAN HET TERMIJNBEDRAG EN VAN ANDERE BEDRAGEN
17. Vanaf wanneer betaal ik het termijnbedrag?
U betaalt het termijnbedrag vanaf het begin van de leaseperiode. Dat is dus vanaf het moment dat u het kinderstoeltje ophaalt of, als
u het kinderstoeltje 5 dagen nadat dat voor u klaar staat, nog niet hebt opgehaald, vanaf de eerste dag na die periode van 5 dagen.
18. Tot wanneer betaal ik het termijnbedrag?
U betaalt het termijnbedrag totdat de leaseperiode is geëindigd, zoals geregeld in artikel 7, en u het kinderstoeltje bij de leasemaatschappij
heeft ingeleverd. Als de leaseovereenkomst is geëindigd wegens diefstal of total loss van het kinderstoeltje, geldt het vereiste van
inlevering van het kinderstoeltje door u niet.
19. Hoe wordt het termijnbedrag over een deel van een maand berekend?
Het termijnbedrag geldt per kalendermaand. Als de leaseperiode na de eerste dag van een kalendermaand begint of de
leaseovereenkomst vóór de laatste dag van een kalendermaand eindigt, wordt het termijnbedrag berekend over het aantal dagen
van de leaseperiode in de desbetreffende maand.
20. Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
Het termijnbedrag is bij vooruitbetaling verschuldigd; andere bedragen binnen 14 dagen na de factuurdatum. In de Aanvullende
voorwaarden zijn de verdere betalingsvoorwaarden uitgewerkt en is ook omschreven hoe u moet betalen.
De leasemaatschappij mag van u niet verlangen dat u meer dan 1 keer het termijnbedrag vooruitbetaalt, behalve als de leaseperiode
na de eerste dag van een kalendermaand begint. Dan kan vooruitbetaling verlangd worden van de termijnbedragen over het deel
van de eerste maand waarin de leaseperiode geldt en over de maand daarna.
21. Kan de leasemaatschappij incassokosten in rekening brengen?
Ja, dat kan. Als u op de dag waarop een bedrag betaald moet zijn, nog niet betaald hebt, kan de leasemaatschappij u een aanmaning
sturen. Om bij niet- voldoening aan die aanmaning incassokosten in rekening te kunnen brengen, moet de leasemaatschappij
u daarin een termijn geven van minimaal 14 dagen om alsnog te betalen. Als u binnen die termijn niet betaalt, dan kan de
leasemaatschappij incasso kosten bij u in rekening brengen. De hoogte daarvan hangt af van het te betalen bedrag en is geregeld
in het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. In de aanmaning wordt u op deze gevolgen van niet-tijdige
betaling gewezen, onder vermelding van de hoogte van het bedrag van de incassokosten.
22. Wat kan er verder gebeuren als het termijnbedrag of andere bedragen niet tijdig betaald worden?
De leasemaatschappij kan de overeenkomst dan ontbinden. Dan moet u naast de openstaande bedragen ook een
ontbindingsvergoeding betalen. Die is gelijk aan de opzeggingsvergoeding die staat in artikel 47 eventueel vermeerderd met de
vertragingsrente en incassokosten voor zover deze zijn aangezegd. In de Aanvullende voorwaarden kan echter een afwijkende
regeling zijn opgenomen, die voorziet in een lagere ontbindingsvergoeding. Om de leaseovereenkomst wegens niet-betaling te
kunnen ontbinden, moet de leasemaatschappij u eerst een aangetekende brief sturen, met een kopie per gewone brief of per
e-mail. In die brief moet de leasemaatschappij u in de gelegenheid stellen alsnog binnen 14 dagen te betalen, onder mededeling
dat zij anders de leaseovereenkomst mag ontbinden en dat u dan de hiervoor genoemde vergoeding verschuldigd wordt. Indien
op het moment waarop die termijn afloopt, de leaseovereenkomst kan worden opgezegd, moet de leasemaatschappij u wijzen op
de regeling van opzegging van artikel 46.
J. AANBRENGEN VAN ACCESSOIRES
23. Mag ik accessoires of andere wijzigingen of toevoegingen aanbrengen in het kinderstoeltje?
Dat mag als de leasemaatschappij u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. De accessoires moeten
aangebracht en verwijderd kunnen worden zonder dat schade aan het kinderstoeltje ontstaat. Vóór inlevering van het kinderstoeltje moeten
de accessoires verwijderd worden, behalve als de leasemaatschappij u heeft bericht dat dat niet nodig is.
Kosten van onderhoud, reparatie en vervanging van door u zelf aangebrachte accessoires zijn voor uw eigen rekening.
24. Heb ik recht op een vergoeding voor niet-verwijderde accessoires?
Als u door uzelf aangebrachte accessoires niet verwijdert, hebt u geen recht op een vergoeding.
K. VERZEKERING EN AFDEKKING VAN SCHADE
27. Zijn er verzekeringen van toepassing?
Nee, op het kindestoeltje zijn geen verzekeringen van toepassing, schade is voor eigen risico.
28. Wat moet ik doen bij schade?
Neem zo snel mogelijk contact met onze klantenservice op, zij zullen instructies geven hoe te handelen.
30. Hoe is de aansprakelijkheid voor andere schade aan het kinderstoeltje dan cascoschade geregeld?
Als er schade aan het kinderstoeltje ontstaat die niet in de Aanvullende voorwaarden of de bij het leasecontract gevoegde verzekeringsof dekkingsbepalingen is aangemerkt als cascoschade (zoals schade door overmatige slijtage van onderdelen van het kinderstoeltje
L. GEBRUIK VAN HET kinderstoeltje
32. Hoe dient met het kinderstoeltje te worden omgegaan?
In het algemeen moet zorgvuldig met het kinderstoeltje worden omgegaan en moeten de verkeersregels en andere wettelijke
voorschriften worden opgevolgd.
Als er schade aan het kinderstoeltje is ontstaan, adviseren wij om niet met het kinderstoeltje verder worden gereden als daardoor de schade kan verergeren.
Het kinderstoeltje mag niet tegen betaling aan derden ter beschikking worden gesteld.
34. Ben ik aansprakelijk voor het doen en laten van andere gebruikers van het kinderstoeltje?
Het doen en laten van andere gebruikers of andere gebruikers van het kinderstoeltje komt voor de toepassing van de voorwaarden van
de leaseovereenkomst voor uw rekening alsof het uw eigen doen en laten betreft. U bent dus aansprakelijk voor andere gebruikers.
Als het kinderstoeltje is gestolen bent u echter niet aansprakelijk voor wat er na de diefstal met het kinderstoeltje gebeurt. Voorwaarde is dat
u (of de andere gebruiker van het kinderstoeltje) de vermissing van het kinderstoeltje direct meldt bij de politie en aangifte van diefstal doet.
M. REPARATIE EN ONDERHOUD
36. Wie houdt bij wanneer het kinderstoeltje een onderhoud nodig heeft?
U doet dat. Zodra het kinderstoeltje volgens de richtlijnen van de fabrikant, te vinden in het instructieboekje en volgens eventueel in
de Aanvullende voorwaarden opgenomen richtlijnen van de leasemaatschappij, onderhoud nodig heeft, dan maakt u
daartoe een afspraak bij een vestiging van een door de leasemaatschappij aangewezen bedrijf. Vervolgens brengt u zelf het
kinderstoeltje naar de vestiging. Om misverstanden over de betaling van de kosten te voorkomen, moet u de dealer van het merk autostoeltje mededelen
dat het kinderstoeltje eigendom is van de leasemaatschappij en dat het autobedrijf de leasemaatschappij vooraf om toestemming voor
onderhoud moet vragen.
37. Wat moet ik doen als het kinderstoeltje een defect heeft dat gerepareerd moet worden?
Als het kinderstoeltje een defect heeft dat gerepareerd moet worden, dan kunt u dit eveneens na een afspraak laten repareren bij een
vestiging van een daartoe door de leasemaatschappij aangewezen bedrijf. Ook daarvoor geldt dat u bij het aanbieden van het
kinderstoeltje voor reparatie moet mededelen dat het kinderstoeltje eigendom is van de leasemaatschappij en dat de leasemaatschappij om
toestemming moet worden gevraagd.
Als het kinderstoeltje buiten Nederland een defect heeft, moet u met de leasemaatschappij bellen om toestemming te vragen voor de
reparatie. Als de toestemming wordt gegeven, kunt u de reparatie laten verrichten.
De leasemaatschappij zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat het kinderstoeltje zo spoedig mogelijk weer gebruikt kan worden.
38. Wie betaalt de kosten van reparatie en van onderhoudsbeurten?
De leasemaatschappij betaalt de kosten voor reparatie of de onderhoudsbeurt rechtstreeks aan het reparatiebedrijf, op voorwaarde
dat zij vooraf toestemming heeft gegeven voor de reparatie of de onderhoudsbeurt. Voor reparatie en onderhoud in het buitenland
waarvoor de leasemaatschappij toestemming heeft gegeven, kunt u zelf de kosten betalen. U moet dan vragen om een factuur
die op naam van de leasemaatschappij is gesteld. Deze (originele) factuur stuurt u samen met een bewijs van betaling aan de
leasemaatschappij. De kosten worden dan - tot het bedrag waarvoor toestemming is gegeven - door de leasemaatschappij aan u
vergoed.
Voor de goede orde: als u volgens deze Algemene voorwaarden, de Aanvullende voorwaarden of
dekkingsbepalingen aansprakelijk bent voor de schade of voor de verhoogde onderhoudskosten, kunnen betaalde reparatie- of
onderhoudskosten weer aan u in rekening worden gebracht.
N. Vervangend stoeltje
39. Krijg ik een vervangend kinderstoeltje tijdens onderhoud of reparatie?
U krijgt in ieder geval de beschikking over een vervangend kinderstoeltje nadat de reparatie of het onderhoud langer heeft geduurd dan
72 uur. In de Aanvullende voorwaarden kan zijn bepaald dat u al na kortere tijd een vervangend kinderstoeltje in gebruik kunt krijgen.
Wilt u een vervangend kinderstoeltje voor de periode waarin u geen recht heeft op vervangend stoeltje? Dan kunt u de leasemaatschappij
verzoeken dit voor u te organiseren, tegen betaling van door de leasemaatschappij op te geven kosten. De leasemaatschappij zal
zoveel als redelijkerwijs mogelijk proberen aan uw verzoek tegemoet te komen.
Als de reparatie of het onderhoud buiten Nederland wordt verricht, hebt u geen recht op een vervangend kinderstoeltje. Ook in dit
geval kunt u de leasemaatschappij verzoeken de inzet van een vervangend kinderstoeltje voor u te organiseren, tegen betaling van door
de leasemaatschappij op te geven kosten. Ook in dit geval zal de leasemaatschappij zoveel als redelijkerwijs mogelijk proberen aan
dat verzoek tegemoet te komen.
Als u aansprakelijk bent voor de kosten van de reparatie of het onderhoud, hebt u géén recht op een vervangend kinderstoeltje. U kunt
u de leasemaatschappij wel verzoeken de inzet van een vervangend kinderstoeltje voor u te organiseren, tegen betaling van de door de
leasemaatschappij op te geven kosten.
40. Wie organiseert de inzet van een vervangend kinderstoeltje?
De leasemaatschappij organiseert de inzet van een vervangend kinderstoeltje.
41. Wat zijn de verdere voorwaarden voor gebruik van een vervangend kinderstoeltje?
Het vervangend kinderstoeltje kan van een ander merk, type en uitvoering zijn dan het geleaste kinderstoeltje.
U moet het vervangend kinderstoeltje inleveren zodra het geleaste kinderstoeltje weer voor u beschikbaar is. Verder gelden de regels
voor het gebruik, voor de kosten van gebruik en voor schade en verzekering van het geleaste kinderstoeltje ook voor het vervangende
kinderstoeltje.
O. BESLAG OP HET KINDERSTOELTJE EN BOETES
43. Wat moet ik doen als er beslag op het kinderstoeltje wordt gelegd?
Als er beslag op het kinderstoeltje wordt gelegd, of als dat waarschijnlijk zal gebeuren, moet u de beslaglegger direct mededelen dat het
kinderstoeltje niet uw eigendom is, maar eigendom is van de leasemaatschappij. Verder stelt u direct de leasemaatschappij op de hoogte
van het beslag en geeft u direct de gegevens van de leasemaatschappij door aan de beslaglegger. U moet de leasemaatschappij op
haar verzoek machtigen om het nodige te doen om een eind aan het beslag te maken of dat te voorkomen.
Als het beslag na het einde van de leaseovereenkomst voortduurt, blijft u verplicht het termijnbedrag te betalen totdat het kinderstoeltje
weer vrij van beslag in het bezit van de leasemaatschappij is.
P. OPZEGGING VAN DE LEASEOVEREENKOMST EN DE OPZEGGINGSVERGOEDING
46. Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is?
U kunt de leaseovereenkomst tussentijds opzeggen. U moet een opzegtermijn
van ten minste 1 maand in acht nemen.
Om op te zeggen, moet u een brief sturen naar de leasemaatschappij. Als u de leaseovereenkomst per e-mail of via internet
hebt gesloten, kunt u ook met een e-mailbericht opzeggen. De adresgegevens waarnaar de opzegging kan worden gestuurd, zijn
vermeld in de Aanvullende voorwaarden. Bij wijziging van die gegevens ontvangt u daarvan bericht.
Bij opzegging dient u een opzeggingsvergoeding te betalen.
De opzeggingsvergoeding en alle andere openstaande bedragen moeten betaald zijn vóór de dag waartegen is opgezegd. Als dat
niet is gebeurd, heeft de opzegging geen gevolg en loopt de leaseovereenkomst door totdat die op andere wijze tot een einde
komt.
Bent u genoodzaakt de leaseovereenkomst op te zeggen omdat betaling van de leasetermijnen buiten uw schuld voor u
onmogelijk is geworden? Meld dit dan bij de leasemaatschappij en onderbouw dit met schriftelijke stukken. De leasemaatschappij
zal samen met u tot een redelijke oplossing proberen te komen voor de betaling van de opzegvergoeding, bijvoorbeeld door een
betaalregeling aan te bieden. Als een betaalregeling wordt overeengekomen, geldt de bepaling dat de opzeggingsvergoeding moet
zijn betaald vóór de dag waartegen is opgezegd, niet.
47. Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste jaar?
Bij opzegging tegen het begin van het tweede jaar van de leaseperiode of tegen een latere dag geldt voor de opzeggingsvergoeding
het volgende. Bij eerdere opzegging bepaalt artikel 48 de hoogte van de opzeggingsvergoeding.
1. Berekening
In de Aanvullende voorwaarden is een regeling opgenomen waaruit u kunt opmaken hoeveel de
opzeggingsvergoeding zal bedragen.
A. De opzeggingsvergoeding kan worden bepaald op een vast percentage van het bedrag van de gezamenlijke
termijnbedragen die u zonder de opzegging nog zou moeten betalen.
Rekenvoorbeeld:
Het vaste percentage is 50%. Het termijnbedrag is € 2,-. De overeengekomen leaseperiode is 36 maanden.
U zegt op tegen het begin van de 25e maand.
Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 maanden x € 2,- = € 24,- moeten betalen.
De opzeggingsvergoeding bedraagt dus 50% van € 24,- = € 12,-.
B. De opzeggingsvergoeding kan ook op een andere manier bepaald worden, namelijk zodanig dat deze afhankelijk is
van o.a. de werkelijke duur van de leaseperiode. De berekeningswijze van de opzeggingsvergoeding in de Aanvullende
voorwaarden wordt in dat geval met een rekenvoorbeeld toegelicht.
Als u opzegt, geeft de leasemaatschappij u op verzoek een berekening van de opzeggingsvergoeding.
2. Maximum aan opzeggingsvergoeding
Hoe de opzeggingsvergoeding ook wordt berekend, er zit een grens aan. De opzeggingsvergoeding is ten hoogste
het bedrag van het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die u hebt betaald en nog moet betalen tot het
moment van opzegging en de gezamenlijke - hogere - termijnbedragen die u tot dat moment had moeten betalen als
u direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan.
48. Als volgens de Aanvullende voorwaarden opzegging voor het begin van het tweede jaar van de leaseperiode mogelijk is,
hoe wordt de opzeggingsvergoeding dan bepaald?
Indien in de Aanvullende voorwaarden is bepaald dat opzegging kan plaatsvinden tegen een eerdere dag dan tegen het begin van
het tweede jaar van de leaseperiode, gelden de in artikel 47 opgenomen regels voor dat geval niet. In dat geval is in de Aanvullende
voorwaarden bepaald hoe hoog de opzeggingsvergoeding is of hoe die wordt berekend. In de Aanvullende voorwaarden kunnen bij
opzegging tegen een eerdere dag dan tegen het begin van het tweede jaar, ook andere regels voor de opzegging zijn opgenomen,
zoals een opzegtermijn van langer dan een maand.
49. Kan de leaseovereenkomst worden opgezegd als ik overlijd?
Als u overlijdt, kan een van uw erfgenamen en de leasemaatschappij de leaseovereenkomst direct opzeggen. De leasemaatschappij
kan opzeggen door toezending van een brief aan uw laatst bekende adres. Er zijn voor de opzegging in verband met uw overlijden
geen kosten verschuldigd. Uw erfgenamen zijn wel verplicht het kinderstoeltje direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht
tot het moment van inlevering het termijnbedrag en andere openstaande bedragen te betalen.
Als het leasecontract is ondertekend door twee personen en de andere persoon niet is overleden, kan de leaseovereenkomst niet
wegens uw overlijden worden opgezegd. De andere persoon wordt dan de enige contractspartner.
Q. ONTBINDING VAN DE LEASEOVEREENKOMST
50. Kan de leaseovereenkomst ontbonden worden?
De leasemaatschappij mag de overeenkomst ontbinden als u het termijnbedrag of andere bedragen niet hebt betaald, ook
niet nadat u daartoe in de gelegenheid bent gesteld. De leasemaatschappij moet u voorafgaand aan de ontbinding wel tijdig
waarschuwen. Zie artikel 22.
Verder kan de leasemaatschappij de overeenkomst ontbinden als:
u failliet wordt verklaard of de Wet schuldsanering natuurlijke personen op u van toepassing wordt verklaard;
u verhuist naar het buitenland;
u onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
het kinderstoeltje is gestolen en 30 dagen na de vermissing nog niet terug is;
het kinderstoeltje als gevolg van schade zodanig beschadigd is dat het uit technisch of economisch oogpunt redelijkerwijs
onverantwoord is het kinderstoeltje te herstellen.
De wettelijke ontbindingsmogelijkheden zijn verder volledig van toepassing.
Als de leasemaatschappij de leaseovereenkomst wenst te ontbinden wegens uw verhuizing naar het buitenland zal zij, voordat zij
daartoe overgaat, u wijzen op de regeling van opzegging van artikel 46.
Als de overeenkomst wordt ontbonden wegens diefstal of omdat het kinderstoeltje total loss is (zoals omschreven onder d en e) kunt u
de leasemaatschappij verzoeken een ander kinderstoeltje aan u ter beschikking te stellen. Dit kan alleen voor de tijd dat de leaseperiode
nog zou voortduren en onder nader overeen te komen voorwaarden. De leasemaatschappij zal zoveel mogelijk proberen aan uw
verzoek tegemoet te komen, behalve als de ontbindingsvergoeding en de schade voor uw rekening komen, zoals omschreven in
artikel 51, vierde alinea.
51. Moet ik een vergoeding betalen bij ontbinding van de leaseovereenkomst door de leasemaatschappij?
Als de leasemaatschappij de leaseovereenkomst ontbindt op grond van artikel 50 of op grond van de wet, dan moet u een
ontbindingsvergoeding betalen. Deze is gelijk aan de opzeggingsvergoeding van artikel 47. In de Aanvullende voorwaarden kan
echter een afwijkende regeling zijn opgenomen, die voorziet in een lagere ontbindingsvergoeding.
De ontbindingsvergoeding bent u verschuldigd naast andere bedragen.
Als de ontbinding verband houdt met diefstal of een total loss-verklaring van het kinderstoeltje, zoals omschreven onder d en e van artikel
50, dan bent u de ontbindingsvergoeding alleen verschuldigd als op grond van deze Algemene voorwaarden, de verzekerings- of
dekkingsbepalingen of andere bepalingen van de leaseovereenkomst of de wet ook de schade door de diefstal of de total lossverklaring voor uw rekening komt. In dat geval kan de leasemaatschappij tevens een vergoeding voor de overige schade bij u in rekening brengen.
Bij ontbinding door de leasemaatschappij wegens niet-tijdig betalen van de waarborgsom, zoals geregeld in artikel 16, bent u géén
ontbindingsvergoeding verschuldigd.
R. SCHADE DOOR EEN GEBREK AAN HET KINDERSTOELTJE
52. Wat als ik schade lijd doordat het kinderstoeltje een gebrek heeft?
Als het kinderstoeltje een gebrek heeft, is de leasemaatschappij voor schade die daarvan het gevolg is alleen aansprakelijk als de
leasemaatschappij het gebrek bij het aangaan van de leaseovereenkomst kende of behoorde te kennen of als het ontstaan van het
gebrek is toe te rekenen aan de leasemaatschappij.
S. ADRESWIJZIGING
53. Wat moet ik doen als ik verhuis?
Als u verhuist, dient u uw nieuwe adres aan de leasemaatschappij door te geven. Als uw e-mailadres wijzigt, moet u dat ook aan de
leasemaatschappij doorgeven. Totdat dat is gebeurd, kan de leasemaatschappij alle voor u bestemde berichten aan het laatste door
u opgegeven adres en/of e-mailadres sturen. Een nieuw telefoonnummer dient u ook door te geven aan de leasemaatschappij.
Deze wijzigingen moeten schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven.
T. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLENCOMMISSIE
54. Welk recht is van toepassing op de leaseovereenkomst?
Op de leaseovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
55. Hoe lossen we geschillen op?
Geschillen tussen u en de leasemaatschappij over de totstandkoming of uitvoering van de leaseovereenkomst kunnen zowel door
u als door de leasemaatschappij aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie , Bordewijklaan 46, Postbus
90600, 2509 LP Den Haag. (www.degeschillencommissie.nl). Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen als u uw klacht eerst bij de
leasemaatschappij indient.
Leidt de klacht bij de leasemaatschappij niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de
datum waarop u de klacht bij de leasemaatschappij indiende, schriftelijk (of in een andere door de Commissie te
bepalen vorm) bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
Wanneer u een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de leasemaatschappij aan deze keuze
gebonden. Indien de leasemaatschappij een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet zij u
eerst (schriftelijk of in een andere passende vorm) om uw akkoord vragen. De leasemaatschappij geeft u daarvoor
een termijn van 5 weken. Zij vermeldt dat zij het geschil bij de gewone rechter aanhangig zal maken als u binnen
deze termijn niet uw akkoord geeft.
De Geschillencommissie doet uitspraak volgens het voor haar geldende reglement. Het reglement van de
Geschillencommissie wordt u desgevraagd toegezonden. De beslissing van de Geschillencommissie geldt als een bindend
advies waartegen geen hoger beroep openstaat. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen
kennis te nemen.
U. WIJZIGING VAN DE LEASEOVEREENKOMST
56. Is het mogelijk de leaseovereenkomst te wijzigen?
Als daartoe aanleiding bestaat, kan de leasemaatschappij samen met u de leaseovereenkomst wijzigen. Die wijziging wordt dan
schriftelijk vastgelegd.
V. HOOFDELIJKHEID
57. Als ik samen met iemand anders het leasecontract heb gesloten, moet ik dan de hele leasetermijn betalen of de helft?
Als behalve u ook een andere persoon het leasecontract ondertekent, bent u beiden verplicht tot volledige nakoming van de
verplichtingen van de leaseovereenkomst. Zowel u als de andere persoon kunnen dus worden aangesproken tot betaling van het
volledige termijnbedrag en tot betaling van andere bedragen. Daarbij leidt definitieve voldoening door de ene persoon van een
schuld er uiteraard toe dat de ander voor die schuld niet meer kan worden aangesproken.
W. INLEVERING VAN HET KINDERSTOELTJE EN AFHANDELING VAN BIJ INNAME AAN HET KINDERSTOELTJE
GECONSTATEERDE SCHADE
58. Wanneer moet ik aan het einde van de leaseovereenkomst het kinderstoeltje inleveren?
U moet het kinderstoeltje op de laatste werkdag van de leaseperiode inleveren. Indien de laatste dag of dagen van de leaseperiode
in het weekeinde of op een feestdag vallen, betekent dit dat u het kinderstoeltje voorafgaand aan het weekeinde of de feestdag(en)
in moet leveren. Die laatste dag of dagen van de leaseperiode kunt u dus niet over het kinderstoeltje beschikken. Het bedrag van de
leasetermijn over die dag of dagen wordt in dat geval aan u terugbetaald.
59. Waar moet ik het kinderstoeltje inleveren?
U moet tijdig voor het einde van de leaseperiode een afspraak voor de inlevering maken met de leasemaatschappij of haar
vertegenwoordiger. De leasemaatschappij bericht u dan waar het kinderstoeltje moet worden ingeleverd.
60. Wat gebeurt er als ik het kinderstoeltje niet tijdig inlever?
Dan blijft u verplicht tot betaling van het termijnbedrag totdat het kinderstoeltje is ingeleverd, verhoogd met 75% vanaf de dag dat u het
kinderstoeltje had moeten inleveren. Deze opslag geldt niet als u het kinderstoeltje niet kunt inleveren doordat het gestolen is of total loss is
verklaard en u dat tijdig heeft gemeld. Dan moet u wel de bij het kinderstoeltje behorende zaken zoals de handleiding en eventuele accessoires
inleveren en meewerken aan het ophalen van het kinderstoeltje.
61. Hoe wordt de staat van het kinderstoeltje bij inlevering vastgesteld?
Bij inlevering van het kinderstoeltje beoordeelt een medewerker van de leasemaatschappij of van het bedrijf waar het kinderstoeltje ingeleverd
moet worden, samen met u of het kinderstoeltje beschadigd is, schoon is en of alle bij het kinderstoeltje afgeleverde toebehoren, onderdelen
en documenten aanwezig zijn. Het resultaat van die beoordeling wordt vastgelegd in een innamerapport. U bent niet verplicht
aanwezig te zijn bij die beoordeling, maar als er een verschil van mening ontstaat over de juistheid van het innamerapport, moet
u bewijzen dat het rapport onjuist is.
62. Ben ik aansprakelijk voor bij inname van het kinderstoeltje geconstateerde schade,
verontreiniging of ontbrekende toebehoren en documenten?
Eerst wordt vastgesteld of de schade of verontreiniging al door u gemeld is bij de leasemaatschappij of bij haar verzekeraar. Als dat
het geval is, is/wordt de schade afgehandeld volgens de regeling van hoofdstuk K.
Als de schade niet is gemeld, beoordeelt de leasemaatschappij of deze volgens haar voor uw rekening komt. Daarbij hanteert ze
de maatstaven zoals vermeld in de richtlijnen voor inname van de leasemaatschappij (hierna te noemen: Innameprotocol). In het
Innameprotocol is namelijk een omschrijving opgenomen van de bij de inname van kinderstoeltje en meest geconstateerde schades en
verontreinigingen. Daarbij is telkens vermeld in hoeverre dergelijke schade voor uw rekening komt.
Staat de schade niet vermeld in het Innameprotocol, dan hanteert de leasemaatschappij onderstaande maatstaven.
Verontreinigingen en schades die niet zijn omschreven in dit Innameprotocol komen voor uw rekening als die bij zorgvuldig gebruik
van het kinderstoeltje naar redelijkheid niet als normaal zijn te beschouwen. Daarbij wordt rekening gehouden met de tijdsduur waarin
u binnen de leaseperiode het kinderstoeltje in gebruik hebt gehad en het aantal kilometers dat er in de leaseperiode mee is gereden.
U bent verder volledig aansprakelijk voor de kosten van vervanging van niet ingeleverde toebehoren, onderdelen en documenten.
63. Welk bedrag komt voor mijn rekening als ik aansprakelijk ben voor beschadigingen?
Per beschadiging komt het bedrag van de herstelkosten voor uw rekening, tot het bedrag van de eigen bijdrage. Dat geldt ook als
bij één schadegeval meer beschadigingen zijn veroorzaakt.
Als de eigen bijdrage tijdens de duur van de leaseperiode op grond van artikel 26 en de Aanvullende voorwaarden is
verhoogd, dan geldt per beschadiging het verhoogde bedrag van de eigen bijdrage.
Voor verontreinigingen geldt dat een verontreiniging wordt gezien als een beschadiging. In het Innameprotocol is een opsomming
opgenomen van verontreinigingen die bestaan uit meer kleinere deelverontreinigingen en als 1 verontreiniging worden beschouwd.
Een voorbeeld daarvan zijn koffievlekken op de kinderstoel zitten.
Bij ontbrekende onderdelen, documenten of accessoires bent u aansprakelijk voor de kosten van vervanging.
De leasemaatschappij beoordeelt aan de hand van het innamerapport en de hiervoor weergegeven maatstaven welk bedrag
volgens haar in totaal voor uw rekening komt en stuurt u schriftelijk of per e-mail een bericht daarover.
64. Wat als ik het niet eens ben met het oordeel van de leasemaatschappij?
U kunt het niet eens zijn met het oordeel van de leasemaatschappij:
dat de vastgestelde beschadiging volgens de hiervoor genoemde maatstaven voor uw rekening komen;
over het bedrag dat volgens de leasemaatschappij voor uw rekening komt.
In die gevallen kunt u binnen 1 week na de verzending van het bericht van de leasemaatschappij de leasemaatschappij schriftelijk
in kennis stellen van uw bezwaar.
Als u dat niet doet, geldt het door de leasemaatschappij vastgestelde bedrag. U ontvangt dan een factuur voor dat bedrag, die u
dient te betalen.
Als u wel en tijdig bij de leasemaatschappij bezwaar maakt, dan schakelt de leasemaatschappij een expert van het merk van het kindestoeltje in.
Deze beoordeelt volgens de hiervoor vermelde maatstaven aan de hand van
door de leasemaatschappij te overleggen bewijsstukken, of de beschadigingen die volgens de leasemaatschappij voor uw rekening
komen, inderdaad voor uw rekening komen en zo ja, voor welk bedrag.
U betaalt dan dat bedrag. Dat kan lager, gelijk, maar ook hoger zijn dan het eerst door de leasemaatschappij vastgestelde bedrag.
In dit laatste geval, of als de expert het door de leasemaatschappij vastgestelde bedrag juist vindt, betaalt u bovendien de kosten
van de expert.
Als het kinderstoeltje niet meer voor expertise beschikbaar is en de expert aan de hand van de door de leasemaatschappij overgelegde
bewijsstukken geen oordeel kan vellen, bent u niet aansprakelijk voor bij inlevering geconstateerde schade die volgens dit artikel
moet worden afgehandeld.
X. PERSOONSREGISTRATIE
65. Worden mijn persoonsgegevens geregistreerd?
Zoals in artikel 2 is bepaald, zal de leasemaatschappij de leaseovereenkomst en eventuele betalingsachterstanden registreren bij
Bureau Kredietregistratie (BKR).
Daarnaast neemt de leasemaatschappij uw persoonsgegevens op in een interne persoonsregistratie, om de overeenkomst te
kunnen uitvoeren, wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen en om op de persoon gerichte productinformatie te kunnen
geven. Als u bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens om op de persoon gerichte productinformatie te verstrekken, kunt u dat
aan de leasemaatschappij berichten. Dan zal aan uw bezwaar worden tegemoetgekomen.